"/> ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
1 Судалгаа шинжилгээ, хил гаалийн болон аюулгүйн үзлэг шалгалтад цацрагийн үүсгүүр ашиглаж буй байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх тухай удирдамж

2017.03.10

№02-01/159

Нээх
2 Рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй эмнэлэг болон шүдний эмнэлгүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх тухай 

2017.03.13

№02-01/163

Нээх
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
 

 1

 

 

Цацрагтай ажиллагчдын мэргэжлийн шарлагын хувийн тунг хянаж, нэмэгдэл шарлага илэрсэн тохиолдолд шалтгаан нөхцөлийг тогтоох, урьдчилан сэргийлэх хяналт хийх тухай удирдамж

2017.02.09

№01/42

 

Нээх

ТАНДАЛТ СУДАЛГАА
 

 

1

Шаардлагатай ажлын байр, орон байрны агаарт радоны хуримтлалын хэмжээг тодорхойлох тандалт судалгаа хийх тухай удирдамж

2017.01.14

№01/46

 

Нээх

2 Улсын хэмжээнд ашиглаж буй дулааны цахилгаан станц, нам даралтын зуухнаас гарч буй хаягдал үнсэн санд тандалт судалгаа хийх удирдамж

2017.02.14

№01/47

 

Нээх

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ
1 Барилгын материалын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний дээжид хяналт шинжилгээ хийх тухай удирдамж

2017.02.14

№01/48

Нээх
АЛБАН БИЧИГ
1 Цацраг идэвхт үүсгүүр ашиглаж буй байгууллагуудад

2017.02.15

№02-01/575

Нээх
ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
1 Цацрагтай холбогдолтой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудад зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх хөтөлбөр

2017.03.20

Нээх
МЭДЭГДЭЛ
1 Ионжуулагч цацрагийн үүсгүүр ашиглаж буй байгууллагуудад

2017.02.15

№02-01/592

Нээх
ЗӨВЛӨМЖ
1 Рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй эмнэлгүүдэд

2017.02.23

№02-01-001/26

Нээх

 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭ 

Рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй эмнэлэг болон шүдний эмнэлгүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх тухай

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 02-01/163 тоот удирдамжуудын хүрээнд рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 15 байгууллагад Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, Цөмийн энергийн тухай хууль болон тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийлээ Хяналт шалгалтаар тус байгууллагуудад давхардсан тоогоор нийт 280 зөрчил илрүүлж, улсын байцаагчийн актаар 8 байгууллагын рентген аппаратын ашиглалтын үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоож, 6 байгууллагад улсын байцаагчийн хугацаатай албан шаардлагыг хүргүүлж, ноцтой зөрчил гаргасан 9 байгууллагын албан тушаалтанд 7,920,000 төгрөгийн шийтгэвэр ногдуулан ажиллалаа.

Хяналт шалгалт үргэлжилж байна.