"/> БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫН УДИРДАМЖ
1. “Нүүрс ашиглах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамж 2017.02.16

02-01/111

Үзэх
2. Геодези, зурагзүйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай удирдамж 2017.02.22

02-01/126

Үзэх
3. Химийн хорт болон аюултай бодисыг импортлох, ашиглах, хадгалах, худалдах, тээвэрлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт шалгалт хийх тухай 2017.03.17

02-01/138

Үзэх
4. Хайрга, дайрга олборлох тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай 2017.03.13

02-01/166

Үзэх
5. Тэсрэх материалын хадгалалт, хамгаалалтын байдалд хяналт шалгалт хийх тухай 2017.03.13

02-01/175

Үзэх
6. Элс, тоосгоны шавар олборлохтусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйннэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай 2017.03.13

02-01/176

Үзэх
ТАНДАЛТ СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН УДИРДАМЖ
1. Тэсрэх материалын агуулах, аюулгүй бүс тогтоосон байдалд тандалт судалгаа хийх тухай 2017.03.09

01/74

Үзэх
2. Далд уурхайн түвшин холбосон өргөх төхөөрөмжийн ашиглалтад тандалт судалгаа хийх тухай 2017.03.10

01/78

Үзэх
       
       
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН УДИРДАМЖ
1. Хууль бусаар ашигт малтмал олборлогч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх тухай 2017.03.09

01/72

Үзэх
2. Ой, ан, байгалийн ургамал түүж бэлтгэж байгаа байдалд цаг үеийн шинжтэй болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх тухай 2017.02.01

01/32

Үзэх
3. Хууль бус ан, ойн чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх тухай 2017.02.24

02-01/132

Үзэх
4. Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх тухай 01/43 Үзэх
ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
1. Геодези, зурагзүйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдэд үзүүлэх зөвлөн туслах үйлчилгээний хөтөлбөр 2017.02.22 Үзэх
2. Барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхэлж буй аж ахуйн нэгж байгууллагуудад зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх хөтөлбөр 2017.03.13 Үзэх
3. Нийслэл, дүүргийн газрын албадад зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх хөтөлбөр   Үзэх
 
ЗӨВЛӨМЖ
1. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан зөвлөмж 02-01-001/22 Үзэх
2. Ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлээгүй ААН-дэд зориулсан зөвлөмж 02-05-196/05 Үзэх
3. Аялал жуулчлалын баазуудад зөвлөмж 02-01-001/25 Үзэх
4. Геодезийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААН-дэд зориулсан зөвлөмж 02-01-001/22 Үзэх
5. Геодезийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААН-дэд зориулсан зөвлөмж 02-01-001/24 Үзэх
МЭДЭГДЭЛ
1. Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөгдөх журмын тухай   Үзэх

 

 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭ

Нүүрс ашиглах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай

     Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө,  газрын даргын баталсан 02-01/111 дугаартай “Нүүрс олборлох тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн хүрээнд БНД дэх “Багануур” ХК, НД дэх “Зоогийн-Эх” ХХК, “Их-Урсгал” ХХК, “Орд трейд” ХХК, “Налайх-Од” ХХК, “Сатурн прогресс” ХХК, “Таван шүтээн” ХХК-иуд-ийн үйл ажиллагаанд Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, геологи, уул уурхайн хяналтын хэлтэс, Дэд бүтцийн хяналтын хэлтэс, Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Налайх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн улсын /ахлах/ байцаагчид хамтран 2017 оны 02 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс эхлэн 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн хооронд хяналт шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

     Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг МХЕГ-ын даргын баталсан 7 чиглэлийн 10 төрлийн хяналтын хуудсаар 7 аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд эрсдлийг тодорхойлоход Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “Багануур” ХК, “Орд трейд”, “Налайх-Од”, “Сатуран прогресс”, “Их-Урсгал” ХХК-ийн үйл ажиллагааг 4.1.1 код бүхий “Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйг шалгах хяналтын хуудас”, 4.1.2 код бүхий “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас”, 4.6 код бүхий “Хөдөлмөрийн харилцааг шалгах хяналтын хуудас”-аар бүгд их эрсдэлтэй үнэлэгдсэн бөгөөд 2.7 код бүхий “Далд уурхайн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”, 2.23 кодтой “Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас”-аар “Орд трейд”, “Налайх-Од”, “Сатуран прогресс”, “Их-Урсгал” үйл ажиллагааг нь шалгахад дээрхи аж ахуйн нэгжүүд бүгд их эрсдэлтэй үнэлэгдлээ.

     Мөн шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгжүүдийн хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын чиглэлээр ажлын байранд хэмжилт, шинжилгээ авч ажиллалаа.

     Шалгалтаар илэрсэн зөрчил бүхий “Орд трейд” ХХК, “Налайх-Од” ХХК, “Сатуран прогресс” ХХК, “Их-Урсгал” ХХК-иудын үйл ажиллагааг улсын байцаагчдын актаар зогсоож, “Багануур” ХК, “Таван шүтээн трейд”, “Зоогийн-Эх” ХХК-ийн үйл ажиллагаанд илэрсэн зөрчилд улсын байцаагчдын хамтарсан албан шаардлага хүргүүлэн, 2 аж ахуйн нэгжид холбогдох хууль тогтоомжуудын дагуу 3120.0 мян.төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч биелэлтэд хяналт тавин ажиллаж байна.