ЁС ЗҮЙН ХОРОО

 

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Ёс зүйн хороо тус газрын даргын  2018 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/48 дугаар тушаалаар 7 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн  байгуулагдсан. Ёс зүйн хороо нь НМХГ-ын даргын тушаалаар томилогдсон төрийн захиргааны албан хаагчдын баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, тэдгээртэй холбоотой ёс зүйн зөрчлийг шалган тогтоох үүрэгтэйгээр ажилладаг. 

Үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2010 оны 129 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам”, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2015 оны 253 дугаар тушаалаар батлагдсан “Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийг ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ёс зүйн дүрэм”-ийг мөрдөж ажиллаж байна.

ЁС ЗҮЙН КОДЫН БҮРТГЭЛ татаж авах

ЁС ЗҮЙН ХОРОО АЖИЛЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН

  • “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”. ЗГ-ын 2010 оны 288-р тогтоол. Татаж авах…
  • “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэхжурам”. ТАЗ-ын 2010 оны 129-р тогтоол.
  • “МХЕГ-ын Ёс зүйн хорооны ажиллах журам”. МХЕГ-ын даргын 2011 оны 64-р тушаал. Татаж авах…
  • “Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийг ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх дүрэм”, МХЕГ-ын даргын 2015 оны 253 дугаар тушаал. Татаж авах…

НМХГ-ЫН ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ДАРГА, ГИШҮҮД

Дарга:

Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга О.Энхболд

Утас: 77775000. НМХГ-ын байр, 2 давхар 211 тоот

Нарийн бичгийн дарга:

Хууль, эрх зүйн хэлтсийн эрх зүйн мэргэжилтэн Д.Байгалмаа

Гишүүд: 

Дотоод хяналт шалгалт, мониторингийн хэлтэс: Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч Я.Дамдинрагчаа

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын хэлтэс: Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч Д.Мөнхсайхан

Хүнсний аюулгүй байдал хөдөө аж ахуйн хяналтын хэлтэс: Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ц.Булган

Агаарын чанарын хяналтын хэлтэс: Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Д.Сайнбаяр 

Байгаль орчин, геологи, уул уурхайн хяналтын хэлтэс: Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Ө.Мөнхбаяр