ЁС ЗҮЙН ХОРОО

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Ёс зүйн хороо тус газрын даргын  2015 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/59 дугаар тушаалаар 7 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдсан. Ёс зүйн хороо нь НМХГ-ын даргын тушаалаар томилогдсон төрийн захиргааны албан хаагчдын баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, тэдгээртэй холбоотой ёс зүйн зөрчлийг шалган тогтоох үүрэгтэйгээр ажилладаг. 

Үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2010 оны 129 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам”, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2015 оны 253 дугаар тушаалаар батлагдсан “Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийг ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ёс зүйн дүрэм”-ийг мөрдөж ажиллаж байна.

ЁС ЗҮЙН КОДЫН БҮРТГЭЛ татаж авах

ЁС ЗҮЙН ХОРОО АЖИЛЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН

 • “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”. ЗГ-ын 2010 оны 288-р тогтоол. Татаж авах…
 • “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэхжурам”. ТАЗ-ын 2010 оны 129-р тогтоол.
 • “МХЕГ-ын Ёс зүйн хорооны ажиллах журам”. МХЕГ-ын даргын 2011 оны 64-р тушаал. Татаж авах…
 • “Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийг ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх дүрэм”, МХЕГ-ын даргын 2015 оны 253 дугаар тушаал. Татаж авах…

НМХГ-ЫН ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ДАРГА, ГИШҮҮД

Дарга:

Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга, Хууль зүйн ухааны доктор Б.Оюунсүрэн

Утас: 70126507. НМХГ-ын байр, 5 давхар 503 тоот

Нарийн бичгийн дарга:

Хууль, эрх зүйн хэлтсийн эрх зүйн мэргэжилтэн З.Халиун

Гишүүд: 

Эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын хяналтын хэлтэс: Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын улсын ахлах байцаагч Д.Одончимэг

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын хэлтэс: Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ш.Сандаг-Очир

Хан-Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс: Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч Л.Болдбаяр

Экспорт импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтэс: Стандарт, чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Амарзаяа

Баянзүрх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс: Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Д.СонинЭрдэнэ

 • 2015 ОНЫ ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ТАЙЛАН 
 • 2016 ОНЫ ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ТАЙЛАН
 • 2017 ОНЫ ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ТАЙЛАН 
  1. Төлөвлөгөө: НМХГ-ын Ёс зүйн хороо нь байгууллагын албан хаагчдыг ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2017 оны төлөвлөгөөг 2017 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн Ёс зүйн хорооны 1 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцүүлэн баталсан.
  2. Сургалт: Албан хаагчдыг ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд 2017 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр шинээр томилогдсон улсын байцаагчдад зориулан зохион байгуулсан сургалтанд Ёс зүйн хороо, түүний үйл ажиллагаа, Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, 2017 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр БГД дэх МХХ-ийн улсын /ахлах/ байцаагчдад “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүй”, “Ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай”, 2017 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр Төв Лабораторийн албан хаагчдад “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүй”, “Ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай” сэдэвт сургалтуудыг тус тус зохион байгуулсан.
  3. Сурталчилгаа: НМХГ-ын цахим хуудсанд 2016 оны ёс зүйн зөрчлийн мэдээ, ёс зүйн хорооны үйл ажиллагааны талаар мэдээллийг шинэчлэн байршуулан ажилласан.
  4. Ёс зүйн зөрчлийн талаар: 2017 оны байдлаар НМХГ-ын Ёс зүйн хороонд нийт 17 өргөдөл, гомдол ирснээс төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн талаарх гомдолтой холбоотой 13, улсын /ахлах/ байцаагчийн үнэмлэхээ үрэгдүүлсэн 4 асуудал байна. Ёс зүйн хороонд ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг судлан шалгаж Ёс зүйн хорооны хуралдааныг 7 удаа зарлан хуралдуулж өргөдөл гомдлыг 100% шийдвэрлэн ажилласан.
 • Мөн ёс зүйн зөрчилтэй гэх 3 гомдлыг судлан ажиллах явцад талууд эвлэрсэн 1, ёс зүйн маргаан үүсгэх үндэслэлгүй 2 асуудлыг харьяаллын дагуу Дотоод хяналт, шалгалт, мониторингийн хэлтэст шилжүүлсэн.
  1. Архив, албан хэрэг хөтлөлт: Ёс зүйн хорооны 2016 оны хурлын тэмдэглэл, дүгнэлт, үйл ажиллагаатай холбогдолтой тайланг архивын нэгж болгон хавтаслан архивын эрхлэгчид хүлээлгэн өгсөн.