“СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГТ ГАРЧ БУЙ ХООЛНЫ ХОРДЛОГО, ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ “ СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд захирагчийн ажлын албаны даргын баталсан Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 2017 онд гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу НЗАА, НБГ-тай хамтран “Сургууль, цэцэрлэгт гарч буй хоолны хордлого, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь “ сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус өмчийн 410 гаруй сургууль, цэцэрлэгийн тогооч нар хамрагдлаа.