2017 ОНЫ ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ ХИЙЖ ДУУСЛАА

 2017 онд Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас  давхардсан тоогоор 44802 обьектод 43 шалгуур, үзүүлэлтээр эрсдэлийн үнэлгээг хийлээ.Нийт үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанаас хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчин, нийгмийн аюулгүй байдалд учруулж болзошгүй эрсдэл их 5804 /12.9%/, эрсдэл дунд 33282 /74.3%/, эрсдэл бага 5716 /12.8%/ обьект үнэлэгдсэн байна

                                                                     НМХГ ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС