ЭРҮҮЛ МЭНД, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

ХЭЛТСИЙН ДАРГА Д.ЦЭНД-АЮУШ

Үндсэн чиг үүрэг

Эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын хяналтын хэлтэс нь Нийслэлийн хүн амыг эрүүл аюулгүй орчинд, ажиллаж, амьдрах, сурч хүмүүжих нөхцлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хяналт шалгалтыг хуулийн хүрээнд хийж, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх, сургалт, сурталчилгаа явуулах үндсэн чиг үүрэгтэй юм. Тус хэлтэс нь дараах 8 чиглэлээр хяналт тавиж ажилладаг. Үүнд:

Хүнсний эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналт

Хүн амын хоол хүнсний эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн ажлын байрны гадаад болон дотоод орчин, ажилчдийн эрүүл мэндийн байдал, бараа бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөл, аюулгүй байдалд тавих хяналт шалгалтыг лабораторийн шинжилгээтэй хийж, аюулгүй байдлын үнэлгээ, дүгнэлт өгөх;

Орчны эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналт

Хүрээлэн буй орчин болох, агаар, хөрс, усны бохирдол, эрүүл ахуйн хэм хэмжээ, нөхцөл шаардлагыг үнэлэх, дүгнэх, ахуйн хэрэглээний болн гоо сайхан, соёлын бараа бүтээгдэхүүн, тэдгээрийн үйлчилгээ, барилга байгууламж, ажилчдад хяналт тавих, лабораторийн шинжилгээт хяналтыг хийж, эрүүл ахуйн үнэлгээ, дүгнэлт өгөх

Хүүхэд, өсвөр үеийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналт

Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургууль, их, дээд сургуулийн  болох, агаар, хөрс, усны бохирдол, эрүүл ахуйн хэм хэмжээ, нөхцөл шаардлагыг үнэлэх, дүгнэх, ахуйн хэрэглээний болн гоо сайхан, соёлын бараа бүтээгдэхүүн, тэдгээрийн үйлчилгээ, барилга байгууламж, ажилчдад хяналт тавих, лабораторийн шинжилгээт хяналтыг хийж, эрүүл ахуйн үнэлгээ, дүгнэлт өгөх

Халдвар судлалын хяналт

Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагууд, эм хангамж, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн байгууллагуудрын үйл ажиллагаанд Эрүүл мэндийн тухай, Эрүүл ахуйн тухай, Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулиуд болон түүнд нийцүүлэн гаргасан стандарт, тушаал, шийдвэр, дүрэм, журмын хэрэгжилтийн байдалд хяналт тавих

Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ чанар-

Эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагуудын бүтэц үйл ажиллагаа, оношлогоо, эмчилгээний стандартын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн болон мэргэжлийн алдаа, түүний улмаас хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирсонтой холбоотой иргэний гомдлыг шалгаж дүгнэлт гаргах

Эм, биобэлдмэлийн хяналт-

Эм хангамжийн байгууллагын стандартын хэрэгжилт, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний импорт, экспорт, үйлдвэрлэл, хадгалалт, тээвэрлэлт, түгээлтийн зохистой дадал, чанар аюулгүй байдалд хяналт тавих; Эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмнэлгийн тусламж үйлчилгэээнд хэрэглэж буй эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар аюулгүй байдалд хяналт тавих

Боловсролын хяналт

Боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах,

Соёлын хяналт

Соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах;

МАНАЙ ХАМТ ОЛОН

 

ХОЛБОО БАРИХ 

Д/д

Овогнэр Албантушаал

Утасны дугаар

1 Д.Цэнд-Аюуш Хэлтсийндарга 80860015
2 С.Отгонжаргал Хэлтсийн ахлах 80860098
3 Н.Нарантуяа Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч /халдвар судлал/ 80860462
4 Н.Чанцалдулам Эм, биобэлдмэлийн хяналтын улсын ахлах байцаагч 80860103
5 Г.Гэрэлт-Од Эм, биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч 80860104
6 Д.Оюунбилэг Эм, биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч 80860105
7 Б.Байгальмаа Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч 80860091
8 Г.Оюунболд Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч 80860100
9 Д.Түвшинбаяр Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч 80860047
10 Б.Бат-Амгалан Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч 80860102
11 А.Мөнхзаяа Боловсролын хяналтын улсын ахлах байцаагч 80860109
12 Ч.Энхтуяа Боловсролын хяналтын улсын ахлах байцаагч 80860107
13 Б.Лхагвасүрэн Боловсролын хяналтын улсын байцаагч 80860463
14 С.Лхагвадулам Боловсролын хяналтын улсын байцаагч 80860111
15 О.Алтантуул Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч /хүүхэд, өсвөр үе/ 80860093
16 Б.Золбоо Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч /орчны эрүүл ахуй/ 80860094
17 М.Ариунаа Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч /орчны эрүүл ахуй/ 80860096
18 Н.Одончимэг Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах  байцаагч /хүнсний эрүүл ахуй/ 80860095
19 Ч.Батцэцэг Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч /хүнсний эрүүл ахуй/ 80860097
20 Ц.Идэрбат Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч /хүнсний эрүүл ахуй/ 88066130
21 Э.Сарнай Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч /хүнсний эрүүл ахуй/ 80860464
22 Ч.Дариймаа Соёлын хяналтын улсын байцаагч 80860112