ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАНЗУРГААДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арванзургаадугаар хуралдаан 2017 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 2 асуудал хэлэлцлээ.

Нэгдүгээр асуудал

а) Улаанбаатар хотын ундны эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн хориглолтын бүс болон Туул голын онцгой хамгаалалтын бүсэд үйл ажиллгаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжид хийсэн урьдчилан сэргийлэх шалгалтын дүнгийн тухай

б) Ундны усны чанар, аюулгүй байдалд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай

Хоёрдугаар асуудал

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдалд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийсэн дүнгийн тухай 

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР