ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДЫН СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮДЭД “СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ” СЭДЭВТ ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ, СУРГАЛТ СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын менежерүүдэд сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэлт, багшийг ажлын байранд нь хөгжүүлэх, үнэлэх, дүгнэх, боловсролын стандартын хэрэгжилтэд үнэлэлт дүгнэлт өгч, ахиц, үр дүнг хэрхэн тооцох, боловсролын салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, хяналт шалгалтаар илэрч буй нийтлэг зөрчлүүд, дотоод хяналтыг зохион байгуулах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээлэл, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх сургалтыг 2017.09.15-ны өдөр 10.00 цагт МУБИС-ийн 3 дугаар байрны 123 тоот танхимд зохион байгуулна.