ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ БАЙНА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан 02-01/159 тоот удирдамжийн хүрээнд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдсан цацрагтай холбогдолтой үйл ажиллагаа эрхэлж буй 3 байгууллагуудад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийлээ. Тус байгууллагад нь өмнөх хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгаж ажилласан байна. Цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудсаар 3 буюу бага эрсдэлтэй үнэлэгдлээ.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *