ЦАЦРАГИЙН АНХААРУУЛАХ САНАМЖ ТЭМДГҮҮДИЙГ СТАНДАРТЫН ДАГУУ БОЛГОЖ, ЦАЦРАГИЙН СОЁЛЫГ СУРТАЛЧИЛЛАА

Дэд даргын баталсан хөтөлбөрийн хүрээнд “Цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй аж ахуйн нэгж байгууллагуудын цацрагийн анхааруулах санамж тэмдгийг Монгол Улсын стандарт “MNS ISO 361:2001/-д нийцүүлж, стандартын дагуу болгох, цацрагийн соёлыг сурталчлах зорилгоор рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа улсын болон дүүргүүдийн нэгдсэн эмнэлгүүдийн цацрагийн анхааруулах санамж тэмдгүүдийг стандартын дагуу болгож, цацрагийн соёлыг сурталчиллаа