ХОЛБОГДОЛТОЙ ХУУЛИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ …

Хууль тогтоомжийн нэр  
1 Төрийн хяналт шалгалтын тухай

нээх

2 Захиргааны ерөнхий хууль

нээх

3 Авто замын тухай

нээх

4 Авто тээврийн тухай

нээх

5 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай

нээх

6 Авлигын эсрэг хууль  нээх
7 Архивын тухай  нээх
8 Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай  нээх
9 Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай  нээх
10 Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай  нээх
11 Амьтны тухай  нээх
12 Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай  нээх
13 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай  нээх
14 Ашигт малтмалын тухай  нээх
15 Аялал жуучлалын тухай  нээх
16 Бага, дунд боловсролын тухай  нээх
17 Байгалийн ургамлын тухай  нээх
18 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай  нээх
19 Байгаль орчныг хамгаалах тухай  нээх
20 Барилгын тухай  нээх
21 Боловсролын тухай  нээх
22 Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай  нээх
23 Газрын тосны тухай  нээх
24 Газрын тухай  нээх
25 Газрын хэвлийн тухай  нээх
26 Геодези, зураг зүйн тухай  нээх
27 Гэрээт харуул хамгаалалтын тухай  нээх
28 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай  нээх
29 Донорын тухай  нээх
30 Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай  нээх
31 Дархлаажуулалтын тухай  нээх
32 Дээд боловсролын тухай  нээх
33 Захиргааны хариуцлагын тухай  нээх
34 Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай  нээх
35 Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай  нээх
36 Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай  нээх
37 Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай  нээх
38 Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай  нээх
39 Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай  нээх
40 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай  нээх
41 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай  нээх
42 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай  нээх
43 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай  нээх
44 Нийгмийн даатгалын тухай  нээх
45 Нийгмийн халамжийн тухай  нээх
46 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, урьдчилан сэргийлэх тухай  нээх
47 Ойн тухай  нээх
48 Орон сууцны тухай  нээх
49 Органик хүнсний тухай  нээх
50 Соёлын тухай  нээх
51 Соёлын өвийг хамгаалах тухай  нээх
52 Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай  нээх
53 Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай  нээх
54 Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай  нээх
55 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай  нээх
56 Тамхины хяналтын тухай  нээх
57 Тариалангийн тухай  нээх
58 Таримал ургамлын үр, сортын тухай  нээх
59 Татварын ерөнхий хууль  нээх
60 Төрийн албаны тухай  нээх
61 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай  нээх
62 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай  нээх
63 Төсвийн тухай  нээх
64 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн тухай  нээх
65 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай  нээх
66 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай  нээх
67 Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай  нээх
68 Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай  нээх
69 Тэтгэмжийн доод хэмжээ тогтоох тухай  нээх
70 Ургамал хамгааллын тухай  нээх
71 Усны тухай  нээх
72 Харилцаа холбооны тухай  нээх
73 Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай  нээх
74 Ховордсон амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийн гадаад худалдааг зохицуулах тухай  нээх
75 Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай  нээх
76 Хог хаягдлын тухай  нээх
77 Хот байгуулалтын тухай  нээх
78 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай  нээх
79 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай  нээх
80 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай  нээх
81 Хөдөлмөрийн тухай  нээх
82 Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай  нээх
83 Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай  нээх
84 Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай  нээх
85 Хувиргасан амьд организмын тухай  нээх
86 Хувь хүний орлогын албан татварын тухай  нээх
87 Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай  нээх
88 Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай  нээх
89 Хүнсний тухай  нээх
90 Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай  нээх
91 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай  нээх
92 Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай  нээх
93 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай  нээх
94 Эрүүл мэндийн тухай  нээх
95 Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай  нээх
96 Эрчим хүчний тухай  нээх
97 Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүний тухай  нээх
98 Эрүүл ахуйн тухай  нээх