НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ ЭЗЭМШИЛ ГАЗРЫНХАА ХЭМЖЭЭНЭЭС ХЭТРҮҮЛЭН ГАЗАР ЭЗЭМШИЖ, АШИГЛАЖ БУЙ ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД ХИЙЖ БАЙГАА ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР