ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, МОНИТОРИНГИЙН ХЭЛТЭС

                                                                            ХЭЛТСИЙН ДАРГА М.ДАРМАА

 

ХЭЛТСИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээ, бодлого, хөтөлбөр, хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, холбогдох байгууллагад тайлан, биелэлтийг хүргүүлэх, байгууллагын дотоод үйл ажиллагаа, албан хэрэг хөтлөлт, архивын нэгж, хяналт шалгалтын баримт бичгийн стандартын мөрдөлт зэрэг асуудпуудаар төрөлжсөн хяналт шинжилгээ, дотоод хяналт, шалгалт хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гаргаж, хэрэгжилтийг хангүулах, байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн өргөдөл, гомдлын дагуу улсын байцаагчдын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт хийх, Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх нийгмийн үнэлэмжийг тодорхойлж, холбогдох газруудад санал хүргүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж байна.

 

 

                                                                                 ХОЛБОО БАРИХ УТАСНЫ ДУГААР

 

 

 

Овог нэр

 

Албан тушаал

 

Харилцах утас

1. М.Дармаа Хэлтсийн дарга 88117911
 

2.

 

Я.Дамдинрагчаа

Хэлтсийн ахлах, улсын ахлах байцаагч 96069607
3. Ц.Нэргүй Улсын ахлах байцаагч 88113690
4. Г.Энхээ Улсын ахлах байцаагч 99068757
5. Т.Улзмаа Улсын ахлах байцаагч 99192864
6. Д.Жаргалсайхан Улсын ахлах байцаагч 99903904
7. Д.Батзориг Улсын ахлах байцаагч 96667375
8. Т.Цолмон Дотоод ажилтан 99998011