ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, МОНИТОРИНГИЙН ХЭЛТЭС

                                                                            ХЭЛТСИЙН ДАРГА М.ДАРМАА

 

ХЭЛТСИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээ, бодлого, хөтөлбөр, хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, холбогдох байгууллагад тайлан, биелэлтийг хүргүүлэх, байгууллагын дотоод үйл ажиллагаа, албан хэрэг хөтлөлт, архивын нэгж, хяналт шалгалтын баримт бичгийн стандартын мөрдөлт зэрэг асуудпуудаар төрөлжсөн хяналт шинжилгээ, дотоод хяналт, шалгалт хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гаргаж, хэрэгжилтийг хангүулах, байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн өргөдөл, гомдлын дагуу улсын байцаагчдын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт хийх, Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх нийгмийн үнэлэмжийг тодорхойлж, холбогдох газруудад санал хүргүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж байна.

 

 

                                                                                 ХОЛБОО БАРИХ УТАСНЫ ДУГААР

1 М.Дармаа Хэлтсийн дарга 88117911
2 Я.Дамдинрагчаа Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч 96069607
3 Ц.Нэргүй Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч 99155536 88113690
4 Ж.Цээлээ Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч 99826306
5 Д.Батзориг Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч 96076688
6 Г.Энхээ Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч 99068757 89728757
7 Д.Жаргалсайхан Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч 99903904 98880898
8 Т.Цолмон Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн   99998011