ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ИЖ БҮРЭН СУРГУУЛЬ БОЛЖ БАЙНА.

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох үйл ажиллагаанд албад, мэргэжлийн анги, иргэд болон аж ахуй нэгж байгууллагын бэлэн байдлыг хангуулан иргэдийн амь нас, эрүүл мэнд болон эд хөрөнгийг байгалийн гамшиг, ослоос хамгаалах, иргэдийн аюулгүй орчинд амьдрах талаар Монгол Улсын Засгийн газраас дэвшүүлсэн зорилтод тусгасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх гол зорилгоо болгож,гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуульд оролцож байна.

 

 

 

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ ДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС