"/> ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УРЬДЧИЛСАН БОЛОН ХУГАЦААТ ҮЗЛЭГИЙН ЖУРАМ