МАЛ ЭРҮҮЛ БОЛ ХҮНС ЭРҮҮЛ ХҮНС ЭРҮҮЛ БОЛ ХҮН ЭРҮҮЛ

ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС