"/> ХӨРСНИЙ БОХИРДОЛЫГ БУУРУУЛАХАД ИРГЭН ТАНЫ ОРОЛЦОО