НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ДЭВТРИЙН БИЧИЛТ ДУТУУ, АЖИЛД ОРСОН ТУШААЛ БИЧИГДЭЭГҮЙ ЗЭРЭГ ЗӨРЧЛИЙГ АРИЛУУЛАХ АЛБАН ШААРДЛАГА ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

  1. Живэртийн Оргил ХХК нь:

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт: Шалгалтаар ажилчдын Эрүүл мэндийн болон Нийгмийн даатгалын дэвтрийн бичилт, баталгаажилт дутуу, нийгмийн даатгалын дэвтэрт ажилд орсон тушаал бичигдээгүй, тэмдэглэл хийсэн хүний гарын үсэг зурагдаагүй, байгууллагын тамга дарагдаагүй, Ахмадын сан байгуулаагүй зөрчлүүд илэрсэн.

Авсан арга хэмжээ: Илэрсэн зөрчилд улсын байцаагчийн хугацаатай 02-06-043/547 тоот 3 заалт бүхий албан шаардлага хүргүүллээ.