НМХГ-ЫН 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЛИЙН ТООН МЭДЭЭ

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, гарч болзошгүй эрсдэл аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд 2019 оны эхний хагас жилд хяналтын 25 чиглэлээр нийт 356 зөвлөмжийг 15433 аж ахуйн нэгж байгууллагад, 346 мэдэгдлийг 24290 аж ахуйн нэгж байгууллагад тус тус хүргүүлж ажиллалаа.