АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ

Авлигын эсрэг Олон улсын конвенц

Монгол Улсын хуулиуд

УИХ, Засгийн газрын тогтоол, бусад эрх зүйн акт