АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГААС ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ БОЛОН ОДОЙ ХҮНИЙГ АЖИЛЛУУЛААГҮЙ ОРОН ТОО ТУТАМД САР БҮР ТӨЛӨХ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тоо (бүсээр) Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон одой хүнийг ажиллуулах орон тоог аж ахуйн нэгж байгууллагын нийт ажиллагчдын 25 хүн тутамд 1 гэж тооцох
1 Улаанбаатар хот, Орхон, Дархан-Уул аймаг   Тухайн байгууллагад ажиллагчдын дундаж цалингийн хэмжээгээр
2 Бусад аймаг   Тухайн байгууллагад ажиллагчдын дундаж цалингийн 60 хувиар