ТӨВЛӨРСӨН ДУЛААН ХАНГАМЖИД ХОЛБОГДЛОО

Баянгол дуургийн 20-р хороонд байрлах “Өнө Орших Маргад ХХК”–ийн халаалтын зуух ашиглалтын байдалд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийн Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтыг үндэслэн арга хэмжээ тооцон, эрх бүхий албан тушаалтны даалгавар хүргүүлсэн. Улсын байцаагчийн албан даалгаварын дагуу зөрчлөө арилган, өөрсдийн зардалаар халаалтын зуухаа буулган төвлөрсөн дулаан хангамжид холбогдлоо.