АМРАЛТ, СУВИЛАЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРУУДАД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй амралт, сувилал, аялал жуулчлалын газруудад Төрийн хяналт шалгалтын тухай, Зөрчлийн тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай, Газрын тухай багц хууль, Байгаль орчны багц хуулиуд болон тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан норм, дүрэм, стандартын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллахад анхаарах, 2.12, 2.23 кодтой хяналтын хуудасыг сурталчлан, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх сургалтыг 2019 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр тус газрын сургалтын танхимд зохион байгууллаа.

  Энэхүү ажлын хүрээнд захиргааны  зөрчлийн бүртгэл хийх үед анхаарах асуудал, тулгамдаж байгаа асуудал, цаашид эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах талаар арга зүйн зөвлөгөө өгч  үйл ажиллагаандаа мөрдөн хэрэглэж хэвшүүлэх талаар НМХГ-ын даргын 02-01/362 дугаартай мэдэгдэл,  мөн холбогдох хуулийн талаарх гарын авлага тараан, сургалтын үр дүн болон цаашид ямар сэдвээр сургалт авах талаар судалгаа авч ажиллалаа.