АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛ ОЛГОГЧДЫН ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН МЭДЛЭГИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР ДАРААХ ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХҮРГҮҮЛЖ БАЙНА

                               

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ТУСГАЙ ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС