ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Дотоод хяналт шалгалт, мониторингийн хэлтсийн 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Дэд бүтцийн хяналтын хэлтсийн дотоод ажлын зохион байгуулалтад улсын /ахлах/ байцаагчдын хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны байдалд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийлээ. Дэд дарга С.Даваасүрэнг байлцуулан хэлтсийн хамт олонд шалгалтын дүнг танилцуулж, гарсан алдаа дутагдалыг арилгуулах 03 тоот дугаартай Зөвлөмж өгч ажиллалаа.