“ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛАХАД -ИРГЭН ТАНЫ ОРОЛЦОО” САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад-Иргэн таны оролцоо” сарын аяны хүрээнд БГД-ийн 15-р хороонд үйл ажиллагаа явуулдаг нийтийн хоол , хүнсний худалдааны газруудын төлөөлөлүүдийг оролцуулан  Хүнсний тухай, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай, Зөрчлийн тухай, Хог хаягдлын тухай, Агаарын тухай хуулиуд болон холбогдох дүрэм журам, стандартыг талаар сургалт зохион байгууллаа.

Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч А.Мөнхцэцэг