ҮНЭТ ЦААС ХҮЧИНГҮЙД ТООЦСОН СУДАЛГАА

Хэлтэс 2014 ОН 2015 ОН 2016 ОН Нийт
1 ХНХТХХ 1 3 4
2 ЭИХХЦХХ 1 1 2 4
3 ЭМБСХХ 2 1 2 5
4 ДБХХ 3 1 3 7
5 ХАБХААХХ 3 1 4
6 БОГУУХХ 2 1 1 4
7 ЧД дэх МХХ 1 1
8 БНД дэх МХХ 1 1 1 3
9 ХУД дэх МХХ 5 1 6
10 СХД дэх МХХ 5 3 2 9
11 БГД дэх МХХ 1 1
12 НД дэх МХХ 2 2
13 БЗД дэх МХХ 1 1
  Нийт 23 11 18 52