ДОТООДЫН СҮҮ, СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ЦАЦРАГИЙН ТАНДАЛТ СУДАЛГААГ ХИЙЛЭЭ

 

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу  сүү, сүүн бүтээгдэхүүнээс хүний эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй цацрагийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, холбогдох норм, стандартын шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг хянах зорилгоор цацрагийн тандалт судалгааг хийж гүйцэтгэлээ.

Тандалт судалгаагаар Улаанбаатар хотын 10 аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэсэн сүү, сүүн бүтээгдэхүүний нийт 82 дээжийг байгалийн болон зохиомол цацраг идэвхт изотопын хувийн идэвхийг тодорхойлох шинжилгээнд хамруулахад хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүйн нэг үзүүлэлт болох цацрагийн аюулгүйн үзүүлэлтийг хангаж, Цацрагийн аюулгүйн норм, холбогдох стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байна.