АЖ АХУН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН ЗУУХНЫ ХҮЧИН ЧАДАЛ АНГИЛАЛ ТОО – 2018 ОН

Үндсэн мэдээлэл БГД БЗД СХД СБД ХУД ЧД Нийт төвийн 6 дүүрэгт
Зуухны мэдээлэл Байгууламжийн тоо 8 65 36 16 36 27 188
Зуухны тоо 9 123 72 29 66 46 345
Хүчин чадал 100-250 1 2 6     4 19
251-500 1 24 13 7 21 12 78
501-1000 7 77 35 18 33 21 191
1000-с дээш   14 18 4 12 9 57