ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАН ТАВДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн aрван дөрөвдүгээр хуралдаан 2018 оны 10 дугаар сарын 03-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 5 асуудал хэлэлцлээ.

Нэгдүгээр асуудал:

Зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтын дүнгийн тухай

Хоёрдугаар асуудал:

Амралт, аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэдэг аж ахуйн нэгжүүдэд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай

Гуравдугаар асуудал:

Элс, шаврын орд ашиглах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдэд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай

Дөрөвдүгээр асуудал:

Хайрга, дайрга  ашиглах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдэд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай

Тавдугаар асуудал:

Байгаль орчин, геологи, уул уурхайн хяналтын хэлтсээс 2018 онд хийсэн тандалт судалгааны тухай танилцуулга

                                        Хуралдаан 2018 оны 10 дугаар сарын 03 -ны өдрийн 09:00 цагт эхлэв

Зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтын дүнгийн тухай Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч О.Пүрэвжав танилцууллаа

Амралт, аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэдэг аж ахуйн нэгжүүдэд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай Байгаль орчин, газар, геодези, зураг зүйн хяналтын улсын ахлах байцаагч Б. Энхчимэг танилцууллаа

Элс, шаврын орд ашиглах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдэд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын ахлах байцаагч Б. Баттулга танилцууллаа

Хайрга, дайрга  ашиглах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдэд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын ахлах байцаагч Б. Ганболд танилцууллаа

Байгаль орчин, геологи, уул уурхайн хяналтын хэлтсээс 2018 онд хийсэн тандалт судалгааны тухай Байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч Б. Энхбат танилцууллаа

 

 

 

 

                                                     НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР