РЕНТГЕН ОНОШИЛГООНЫ ҮЕ ДЭХ ӨВЧТӨНИЙ ЦАЦРАГИЙН ХАМГААЛАЛТ

 

ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС