“НАМРЫН НОГООН ӨДРҮҮД-2018” ҮЗЭСГЭЛЭНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ТАВИН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

“Намрын ногоон өдрүүд-2018” үзэсгэлэн худалдаа явагдаж байна. Үзэсгэлэн худалдаанд НМХГ-ын төв лаборатори, МХЕГ-ын ХАБҮЛЛ, ХАБХААХХ-ийн улсын /ахлах/ байцаагчид хуваарийн дагуу хяналт тавьж ажиллалаа.