ШҮДНИЙ ЭМНЭЛГҮҮДЭД ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

 

“Сайхан шүд”, “Зонсей” шүдний эмнэлгүүдэд гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийлээ.

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаар илэрсэн давхардсан тоогоор нийт 11зөрчлийн 93.6%-ийгбүрэн арилгуулж,улсын байцаагчийн актын биелэлт хангагдсан тул дээрх байгууллагуудын цацрагтай холбоотой үйл ажиллагааг 2018 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс эхлэн улсын байцаагчийн актаар сэргээлээ.