БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРҮҮДЭД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газрын 2018 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд хяналт шалгалт явуулж байна.

Шалгалтанд 37 бетон зуурмаг, хөөсөнцөрийн  аж ахуйн нэгж хамрагдаад байгаа бөгөөд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээр тавигдсан шаардлага биелүүлээгүй, байгаль хамгаалах үүргээ биелүүлж ажиллаагүй, тухайн жилийн байгаль орчны менежтийн төлөвлөгөөгүй үйл ажиллагаа явуулсан зэрэг зөрчил дутагдал нийтлэг илэрч байна.

Зөрчил гаргасан аж ахуйн нэгжүүдэд зөрчил арилгах эрх бүхий албан тушаалтны13 албан даалгавар, 13 аж ахуйн нэгжид 9.000.000 мян/төг-ийн торгуулийн арга хэмжээ авч зөрчлийн хэрэг нээж прокурорын хяналт тавин ажиллсан байна.

               Хяналт шалгалтад үргэлжилж байна.