ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХАД АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТАН, ИНЖЕНЕР, ТЕХНИКИЙН АЖИЛТНУУДЫН ҮҮРЭГ ОРОЛЦОО