ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ ОЛОН УЛСЫН ЗӨВЛӨХИЙН “ХАБЭА-Н ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ” СЭДЭВТ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

Тус уулзалтын зорилго нь Европын холбооны Улс орнуудын ХАБЭА-н эрсдэлийн менежментийн сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хэм хэмжээг үндэсний түвшинд ашиглах боломжийг болон орчин үеийн мэдээлэл харилцааны технологийг мэргэжлийн хяналт шалгалтад үр дүнтэй хэрэглэх зэрэг сэдвээр санал солилцлоо.