1 Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж Нийслэлийн агаар орчны бохирдлын тухай 03/03 2017.01.10 Нээх
2 НЗД-ын захирамж Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай А/17 2017.01.09 Нээх
3 НЗД-ын захирамж Улаанбаатар хотын суурьшлын бүсийн хязгаарыг  тогтоох тухай А/18 2017.01.08 Нээх
4 НИТХ-ын тогтоол Агаар орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай

 

07/01 2017.07.01 Нээх
5 БОАЖ-ын сайд, НЗД-ын хамтарсан тушаал, захирамж Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг шинэчлэн тогтоох тухай А/04-А/19 2017.01.10 Нээх
6 НМХГ-ын даргын тушаал Агаарын бохирдолд хяналт тавих тухай А/11 2017.02.07 Нээх
7 НМХГ-ын төлөвлөгөө Нийслэлийн засаг даргын А17, А18, А19 дүгээр захирамжийг хэргэжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө А/17 А/18 А/19 2017.01.04 Нээх
8 НМХГ-ын удирдамж Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагад 02-01/89 2017.02.07 Нээх
9   Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай Хууль 2010.06.24 Нээх
10   Агаарын тухай Хууль 2012.05.17 Нээх