АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮСИЙН ДЭГЛЭМИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР 2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 02-09-НЫ ӨДРҮҮДЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭ

2017.03.09

д/д Дүүрэг Шалгалтаар явсан байцаагчдын тоо Шалгалтад хамрагдсан обьектын тоо агаарын чанарыг сайжрулах бүс тус бүрээр Шалгалтад хамрагдсан нийт обьектын тоо Улсын байцаагчдын авсан арга хэмжээ
I II III IV
1 ДБХХ 13 2 2 1 9 14 14 мэдэгдэх худас
2 ХХААҮҮХХ 8 3   1 4 8 8 мэдэгдэх худас
3 ХНХТХХХ 0            
4 ЦЦХХ 0            
5 ЭМБХХ 7 9 15   14 38 2 мэдэгдэл /бусад нь төвлөрсөн/
6 ЭИХХХ 39         84 нийт 84 мэдэгдэл, бараа, бүтээгдэхүүн импортолж буй аж ахуйн нэгж, иргэнд 71 мэдэгдэл,  гүний гаалийн хяналтын бүсэд үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж, харуулын байранд 13 мэдэгдэл
7 Баянгол дүүрэг дэх МХХ 23     45 53 98 78 мэдэгдэх хуудас,1 гүйцэтгэлийн шалгалтаар цахилгаан халаагуур тавьсан 1
8 Баянзүрх дүүрэг дэх МХХ 28 81 89   18 178 151мэдэгдэх хуудас, гүйцэтгэлийн шалгалтаар цахилгаан халаагуур тавьсан 24,
9 Чингэлтэй дүүрэг дэх МХХ 17 30     6 36 26мэдэгдэх хуудас,
10 Сүхбаатар дүүрэг дэх МХХ 15 40       40 36 мэдэгдэх хуудас, 505 мян төг торгууль, 29 обьект цахилгаан халаагуур
11 Сонгинохайрхан дүүрэг дэх МХХ 28 19 4   8 106 61мэдэгдэх хуудас, 1 албан шаардлага, 1440,0 мянган төг торгууль
12 Хан-Уул дүүрэг дэх МХХ 20 34     10 44 19 мэдэгдэх хуудас,  1 албан шаардлага, 480,0 мянган төг торгууль, гүйцэтгэлийн шалгалтаар 4 цахилгаан халаагуур тавьсан.
  Нийт дүн

 

198+22/БО/ 218 110 52 122 646 479 мэдэгдэх хуудас, 2албан шаардлага, 2425.0 мянган төгрөгийн торгууль, гүйцэтгэлийн шалгалтаар 58 цахилгаан халаагуур

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан “Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу чиглэл дүүргүүд дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн 198 улсын /ахлах/ байцаагчид нийслэлийн 6 дүүргийн агаарын чанарыг сайжруулах1. 2, 3, 4 дүгээр бүсэд харьяалагдах обьектын харуул, авто машины ил зогсоол, дугуй засвар, авто засвар, токарийн цех, тос, масло, тосол зардаг ТҮЦ, импортоор бараа, бүтээгдэхүүн импортлож буй аж ахуйн нэгж, иргэн, төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтад боловсролын байгууллага, барилга угсралт, шатахуун түгээх станц, цайны газар  зэрэг үйл ажиллагаа явуулж буй 646иргэн, аж ахуй нэгжид шалгалт хийж 479 мэдэгдэх хуудас, 2 албан шаардлага, 2425.0 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч,58обьект цахилгаан халаагуур тавьж, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийг танилцуулан зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

 

Зохион байгуулсан сургалт:

Сүхбаатар дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн 15 улсын байцаагч 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 дугаар хорооны Засаг дарга, олон нийтийн байцаагч, хэсгийн ахлагч нарт мэдээлэл хийж ажиллалаа.

Өссөн дүнгээр /2017.02.07-03.09 хүртэл/ 220 байцаагч, 1962 иргэн, аж ахуй нэгжид шалгалт хийж 1513 мэдэгдэх хуудас, 26 албан шаардлага, 9 акт, 5620.0 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч,71обьектыг цахилгаан халаагуур тавиулж, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийг танилцуулан зөвлөгөө өгч ажиллалаа