ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕСДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн есдүгээр хуралдаан 2018 оны 07 дугаар сарын 20-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 3 асуудал хэлэлцлээ.

Нэгдүгээр асуудал:

Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт хамгаалалтын байдал, соёлын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тухай

Хоёрдугаар асуудал:

Ундны усны эх үүсвэрийн худаг, өргөх, дамжуулах, халдваргүйжүүлэх станц, ус түгээх байранд хийсэн хяналт шалгалт хийсэн тухай

Гуравдугаар асуудал:

Шатахуун болон шингэрүүлсэн шатдаг хийн хангамж үйлчилгээ эрхлэдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай танилцууллаа.

                      Хуралдаан 2018 оны 07 дугаар сарын 20 -ны өдрийн 09:00 цагт эхлэв.

Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт хамгаалалтын байдал, соёлын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тухай Соёлын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ч.Дариймаа танилцууллаа 

                                               Аж ахуй нэгж, байгууллагын төлөөлөл

Ундны усны эх үүсвэрийн худаг, өргөх, дамжуулах, халдваргүйжүүлэх станц, ус түгээх байранд хийсэн хяналт шалгалт хийсэн тухай Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Золбоо танилцууллаа 

Шатахуун болон шингэрүүлсэн шатдаг хийн хангамж үйлчилгээ эрхлэдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай Эрчим хүчний /газрын тос, хий/ хяналтын улсын ахлах байцаагч Т. Мөнхболд танилцууллаа 

                                                            Аж ахуй нэгж, байгууллагын төлөөлөл

 

 

 

 

                                                НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР