ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

 
Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газрын даргын баталсан “Ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлэгч иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд төлөвлөгөөт шалгалт хийх тухай” 2018 оны 02-01/133 тоот удирдамжийн дагуу төвөлөгөөт шалгалтыг эхлүүлж зөвлөн туслах-3, төлөвлөгөөт шалгалт 2, нийт 4 иргэн 1 ААН хамрагдлаа.Улсын байцаагчийн зөвлөмж 3, албан шаардлага 1, дүгнэлт -3-ыг үйлдэж иргэн ААН-д хүргүүллээ.