2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ХӨДЛӨЛИЙН ТАЙЛАН

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТОВЧОО 

2018.06.30

 

 

 

 

д/д    Үзүүлэлт Эхний үлдэгдэл    Орлого  Зарлага Эцсийн үлдэгдэл
1. Барилга байгууламж 965 690 500     965 690 500
2. Авто тээврийн хэрэгсэл 337 614 700   2 500 000 331 905 950
3. Машин, тоног төхөөрөмж 812 074 156,80   3 249 237 808 824 919,80
4. Тавилга, эд хогшил 376 784 227,33   657 119 376 127 108,33
5. Нийтийн эзэмшил 1 650 000     1 650 000
6. Программ хангамж 40 037 124     40 037 124
7. Бусад үндсэн хөрөнгө 1 788 254 324,31   11 706 974 1 776 547 350,31
               НИЙТ ДҮН 4 317 286 282,44   18 113 330 4 299 132 952,44

 

Хасагдсан хөрөнгө

Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын даргын  2018 оны 06 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/319 тоот тушаалаар Хьюндай Аванте маркийн 80-25 УБЦ улсын дугаартай тээврийн хэрэгслийг данс бүртгэлээс хассан болно.

 

            2017 оны жилийн эцсийн эд хөрөнгийн тооллогоор  16 нэр төрлийн 15,6 сая төгрөгний үндсэн хөрөнгө, 38 нэр төрлийн 870 080 төгрөгний бараа материалыг актлуулах  саналыг газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар оруулаж баталгаажуулан НӨХГ-т актлуулах албан тоот хүргүүлсэн. Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын даргын  2018 оны А/78 тоот тушаалаар доорхи үндсэн хөрөнгүүдийн данс бүртгэлээс хассан болно.

Актлах хөрөнгийн жагсаалт

Д/д Хөрөнгийн нэр Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэг бүрийн үнэ Нийт дүн  
                                                  Тавилга, эд хогшил  
1 Сандал Ширхэг 1 269,179 269,179 Дахин ашиглах боломжгүй, эвдэрч гэмтсэн, элэгдлийн норм дууссан
2 Сандал Ширхэг 3 35,000 105,000 Дахин ашиглах боломжгүй, эвдэрч гэмтсэн, элэгдлийн норм дууссан
3 Эвхдэг хөшиг Ширхэг 1 13,104 13,104 Дахин ашиглах боломжгүй, эвдэрч гэмтсэн, элэгдлийн норм дууссан
4 Сандал Ширхэг 1 140,293 140,293 Дахин ашиглах боломжгүй, эвдэрч гэмтсэн, элэгдлийн норм дууссан
НИЙТ ДҮН 6   527 576  
                                                               Тоног төхөөрөмж  
1 Компютер Ширхэг 2 696,064 1,392,128 Дахин ашиглах боломжгүй, эвдэрч гэмтсэн, элэгдлийн норм дууссан
2 Шатаах зуух Ширхэг 1 1,184,370 1,184,370 Дахин ашиглах боломжгүй, эвдэрч гэмтсэн, элэгдлийн норм дууссан
3 Автоклав Ширхэг 1 837,044 837,044 Дахин ашиглах боломжгүй, эвдэрч гэмтсэн, элэгдлийн норм дууссан
4 Вакумнасос систем Ширхэг 1 3,995,000 3,995,000 Дахин ашиглах боломжгүй, эвдэрч гэмтсэн, элэгдлийн норм дууссан
5 Байнгийн эргэлтэт хөргөгч Ширхэг 1 5,600,560 5,600,560 Дахин ашиглах боломжгүй, эвдэрч гэмтсэн, элэгдлийн норм дууссан
6 Хөргөгч Ширхэг 1 180,000 180,000 Дахин ашиглах боломжгүй, эвдэрч гэмтсэн, элэгдлийн норм дууссан
7 Гэрэлтүүлэгч самбар Ширхэг 1 129,543 129,543 Дахин ашиглах боломжгүй, эвдэрч гэмтсэн, элэгдлийн норм дууссан
8 Принтер Ширхэг 1 191,086 191,086 Дахин ашиглах боломжгүй, эвдэрч гэмтсэн, элэгдлийн норм дууссан
9 Компьютер Ширхэг 1 595,200 595,200 Дахин ашиглах боломжгүй, эвдэрч гэмтсэн, элэгдлийн норм дууссан
10 Плитка Ширхэг 1 90,000 90,000 Дахин ашиглах боломжгүй, эвдэрч гэмтсэн, элэгдлийн норм дууссан
11 Зил хөргөгч Ширхэг 1 444,000 444,000 Дахин ашиглах боломжгүй, эвдэрч гэмтсэн, элэгдлийн норм дууссан
12 Зил хөргөгч Ширхэг 1 446,823 446,823 Дахин ашиглах боломжгүй, эвдэрч гэмтсэн, элэгдлийн норм дууссан
НИЙТ 12   15 085 754