ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН НАЙМДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн долдугаар хуралдаан 2018 оны 07 дугаар сарын 05-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 5 асуудал хэлэлцлээ.

Нэгдүгээр асуудал:

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тухай

Хоёрдугаар асуудал:

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газргуудад хийсэн хяналт шалгалтын тухай 

Гуравдугаар асуудал:

Геодези, зураг зүйн үйл ажиллгаа эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хийсэн дүнгийн тухай

Дөрөвдүгээр асуудал:

Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, дээд боловсролын байгууллагуудад хийсэн хяналт шалгалтын тухай 

Тавдугаар асуудал:

Ерөнхий боловсролын сургуулиудын хүүхэд тээвэрлэж буй үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тухай 

                                      Хуралдаан 2018 оны 07 дугаар сарын 05 -ны өдрийн 09:00 цагт эхлэв.

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тухай Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Байгальмаа танилцууллаа.

                                                                  Аж ахуй нэгж, байгууллагын төлөөлөл

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газргуудад хийсэн хяналт шалгалтын тухай Хүнсний чанар стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Хонгор танилцууллаа.

Геодези, зураг зүйн үйл ажиллгаа эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хийсэн дүнгийн тухай Байгаль орчин, газар, геодези, зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч С.Болорцэцэг танилцууллаа.

Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, дээд боловсролын байгууллагуудад хийсэн хяналт шалгалтын тухай Боловсролын хяналтын улсын ахлах байцаагч А.Танан-Эрдэнэ танилцууллаа.

Ерөнхий боловсролын сургуулиудын хүүхэд тээвэрлэж буй үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тухай Автотээврийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ц.Хадбаатар танилцууллаа.