САНХҮҮ АЖ АХУЙН ХЭЛТСИЙН 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Төсвийн шууд захирагчийн  гэрээнд тухайн нэгж хариуцахаар тусгагдсан арга хэмжээ (гарц буюу ажил, үйлчилгээ) Тухайн арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн нэгжийн гүйцэтгэх ажил, үйлчилгээ  


Гүйцэтгэл

 

 

Хүрсэн үр дүн

1 2 3 4
НЭГ. БАЙГУУЛЛАГА (НЭГЖ)ЫН СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТЫГ ХАНГАХАД ЧИГЛЭСЭН АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Зорилт 9. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнтэй, хүртээмжтэй байдлыг сайжруулна.
Тайлант хугацаанд 2544 хүн/өдөр ажиллах ёстойгоос нийтдээ 2544 хүн/ өдөр ажилласан.
 

 

.11 Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын санхүүгийн удирдлага, төлөвлөлт, гүйцэтгэлд тавих хяналтыг чангатгаж, үр дүнг тайлагнах, шилэн дансны бүртгэлийн хөтлөлт, үнэн зөв байдлыг хангаж ажиллана

9.11.1. Санхүүгийн анхан болон нягтлан бодох бүртгэлийн маягт, туслах журналыг бүрэн хөтөлж,улирал жилийн тайлан балансыг тайлант хугацаанд нь НББОУСтандартын шаардлагад нийцүүлэн гаргаж холбогдох байгууллагад тушаах. Санхүүгийн  анхан болон нягтлан бодох бүртгэлийн маягт, туслах  журналыг  цаг тухай бүрт  хөтөлж 2018 оны 1 дүгээр улирлын санхүүгийн тайланг Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газарт , татварын тайланг Нийслэлийн татварын газарт тус тус хүргүүлж ажилласан.

 

 

 

 

Санхүү бүртгэлийн чанар сайжирч байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа хангагдсан.

9.11.2. Санхүү, аж ахуйг зөв зохистой удирдан зохион байгуулах ажлыг Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын хэмжээнд хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих Санхүү, аж ахуйг цаг тухай бүрт зөв зохистой удирдаж гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллаж байна.

 

Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа хангагдсан.
9.11.3. Хэлтсийн үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтаар хангаж хэлтсийн зорилт, чиг үүргийн хэрэгжилтийг хангах Хэлтсийн үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтаар хангаж хэлтсийн зорилт, чиг үүргийн хэрэгжилтийг  хангаж байна. Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа хангагдсан
9.11.4. Эд хөрөнгө, үнэт цаасны бэлтгэн нийлүүлэлт, хуваарилалт болон зарцуулалт, үндсэн хөрөнгийн хөдөлгөөнд хяналт тавих үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж ажиллах Эд хөрөнгө, үнэт цаасны бэлтгэн нийлүүлэлт, хуваарилалт болон зарцуулалт, үндсэн хөрөнгийн хөдөлгөөнд хяналт тавих үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж байна.  

 

Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа хангагдсан

9.11.5. Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын материаллаг баазыг бэхжүүлэх,ажилтнуудын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, хангах эдийн засгийн тооцоо хийж, бодлого, зорилт, арга хэмжээг төлөвлөн үе шаттай хэрэгжүүлэх Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын материаллаг баазыг бэхжүүлэх үүднээс ажилтнуудын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, хангахийн тулд хөдөлмөр хамгаалалын хэрэгслийн судалгааг хийж байна.  

 

 

Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа хангагдсан.

 9.11.6. Хөрөнгө, бусад хангамжийн материалын хагас, бүтэн жилийн тооллогыг хугацаанд нь хийж тооцоог нэр төрлөөр бодож үр дүнг актаар баталгаажуулна. 2018 оны эхний хагас жилийн эд хөрөнгийн тооллогыг 2018.04.12-ны А/12 тоот тушаалаар 04 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс эхлэн графикийн дагуу үндсэн 6 хэлтэс , 3 дүүрэг , Төв лаборатори,  Багануур дүүрэг, Налайх дүүрэг дэхь МХХ –н ажилчин албан хаагчдын хариуцаж байгаа эд хөрөнгийг бүгдийн тоолж дуусган картын шинэчилэн шивж Интерактив программаас Excel файл бэлдэн дүнгийн тулгалт хийж баталгаажуулав. Тооллогын явц 80%-тай явагдаж байна.  

 

Үндсэн хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт сайжирч санхүү, бүртгэлийн чанар дээшилсэн.

9.11.7. Төв лабораторийн харилцах дансны баримтыг өдөр тутам боловсруулан  мөнгөн хөрөнгийн хөдөлгөөний журналын хөтөлнө. Төв лабораторын харилцахын 1409 ш 177,401,400 төгрөгний харилцахын хуулгыг боловсруулж  Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газарт 172,270,700 төгрөгийг төвлөрүүлж ажиллалаа.  

 

Санхүү, бүртгэлийн чанар дээшилсэн.

 

9.11.8. Төв лабораторын сар бүрийн эм, урвалжийн захиалга,нэхэмжлэхийг хүлээн авч төрийн санд гүйлгээ хийх

Төв лабораторын сар бүрийн захиалгын дагуу шаардлагатай нэхэмжлэхийг хүлээн авч нийт Нийт 51 ш төлбөрийн хүсэлтээр 30,742,307.73 төгрөгний эм, урвалж бодисын гүйлгээг Нийслэлийн төрийн сангаар хянуулан хийлгэсэн.  

 

 

Санхүү, бүртгэлийн чанар дээшилсэн

9.11.9.Төв лаборатори болон газрын няравуудын хөрөнгө, материалын тайланг  сар бүр үндсэн баримттай тулган шалгаж үлдэгдлийг баталгаажуулна. Төв лаборатори болон газрын няравуудын хөрөнгө, материалын тайланг сар бүр үндсэн баримттай тулгаж үлдэгдлийг баталгаажуулан ажиллаж байна.  

 

Санхүү, бүртгэлийн чанар дээшилсэн

 

9.11.10. Худалдан авсан хөрөнгө материалын хөдөлгөөний туслах журналыг тухай бүр хөтлөнө.

Тайлант хугацаанд цаг бүртгэлийн аппарат-1ш, утасны аппарат-2ш, ус буцалгагч-2 ш, 833 000 төгрөгний хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгсэл тус тус  авч бүртгэлд оруулан хүн тус бүр дээр картжуулав.

 

 

 

 

Байгууллагын хэвийн  үйл ажиллагаа хангагдсан.

9.11.11 Тухайн сард бэлтгэн нийлүүлэгчтэй үүссэн тооцооны дансны дүнг гаргаж, өглөг авлагыг барагдуулах арга хэмжээ авах 2018 оны 1 дүгээр улирлын санхүүгийн тайлан гарахтай холбогдуулан газрын хэмжээний тогтмол зардлын тооцоог гаргаж  харилцагч байгуулагуудтай тооцооны үлдэгдлийн баталгаа байгуулж өр үүсгэлгүй ажиллаж байна.  

 

 

Санхүү, бүртгэлийн чанар дээшилсэн

9.11.12. Нийслэлийн төсвийн орлогод оруулдаг хяналтын орлогын гүйцэтгэлийг сар бүр гаргаж Нийслэлийн төрийн сангийн ерөнхий нягтлан бодогчтой тооцоо нийлж баталгаажуулах Хүү, торгуулийн орлогын Улаанбаатар хотын банкин дахь 2611038142 тоот дансны 2018 оны эхний хагас жилийн 01-05 дугаар саруудын 889,640,710 төгрөгний хуулгыг боловсруулж  мэдээ бэлтгэж Нийслэлийн төрийн сантай тооцоо нийлж байгууллагын шилэн дансанд байршуулж  ажиллав.  

 

 

Санхүү, бүртгэлийн чанар дээшилж ил тод байдлыг хангасан.

 

 

9.11.13. Байцаагч нарт олгосон үнэт цаасны зарцуулалт, үлдэгдэл, төлбөрийн барагдуулалтын тооцоог батлагдсан хуваарийн дагуу хийх

Нийт 15 хэлтсийн давхардсан тоогоор 1125 улсын  байцаагчтай 856,782,330 төгрөгний торгууль шийтгэврийн тооцоо хийсэн.

Үүнээс:

Шийтгэврийн хуудсаар :

·         625 аж ахуйн нэгж – 631,660,000 төгрөг

·         930 иргэн-166,097,000 төгрөг

·         1 албан тушаалтан – 500,000 төгрөг

Нөхөн төлбөрөөр:

·         37 аж ахуйн нэгж, иргэнийг 58,525,330 төгрөгөөр тус тус тооцоо нийлсэн.

·         Дээрх  тооцооноос 32,858,380 төгрөгийн тооцоо нь хянагдах шатандаа явж байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санхүү, бүртгэлийн чанар дээшилж байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа хангагдсан.

9.11.14. НМХГ-ын улирал, жилийн эцсийн үнэт цаасны нэгдсэн тайланг хэлтэс тус бүрээр гаргаж,  шалгаж нэгтгэж МХЕГ-т тайлагнах Үнэт цаасны 2017 оны жил эцсийн болон 2018 оны 1-р улирлын нэгдсэн тайланг хэлтэс түс бүрээр гаргаж, нэгтгэл хийж МХЕГ-т тооцоо нийлсэн. Санхүү, бүртгэлийн чанар дээшилж байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа хангагдсан
9.11.15. Төрийн өмчтэй нэгжүүдийн хөрөнгийн хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлыг тухай бүрд Нийслэлийн  өмчийн харилцааны газарт хандан шийдвэрлүүлэх. Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/78 дугаар тушаалын дагуу цаашид ашиглах боломжгүй болсон 19 нэр төрлийн 15,613,330 төгрөгний тавилга, эд хогшил, тоног төхөөрөмжийг данс бүртгэлээс хасч ажилласан  

Санхүү, бүртгэлийн чанар дээшилж байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа хангагдсан

9.11.16. НМХГ-ын улсын байцаагчдад олгосон экспортын болон импортын гэрчилгээний тооцоог сар бүр хянаж МХЕГ-т дараа сарын 5-ны дотор тайлагнах. Мах, махан бүтээгдэхүүн, Амьтаны болон импортын нийт 2780 гэрчилгээний тооцоог улсын байцаагчидтай нийлж   тайлан гаргаж, нэгтгэл хийж МХЕГ-тай тооцоо нийлсэн. Санхүү, бүртгэлийн чанар дээшилж байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа хангагдсан
9.11.17. Нийт улсын/ахлах/ байцаагчдын хүү, торгуулийн орлогын тооцоог сар бүр нэгтгэн боловсруулан гаргаж удирдлагуудыг болон улсын/ахлах/ байцаагчдыг мэдээллээр хангаж ажиллах Сар бүр хүү, торгуулийн орлогын мэдээ боловсруулж мэдээ гаргаж удирдлагуудыг болон хэлтсүүдийг мэдээллээр хангаж ажиллаж байна.  

Байгууллагын хэвийн үйл      ажиллагаа хангагдсан.

9.11.18. МУ-н төрийн албаны тухай хууль болон газрын дотоод журмын дагуу ажилтан албан хаагчдад газрын даргын тушаалаар тэтгэмж, урамшуулал, томилолтыг  бодож олгох, судалгааг гаргах 2018 оны 1-5 дугаар сарын батлагдсан төсвийн хүрээнд нийт 14 хүнд 2,683,863 төгрөгний нэг удаагийн буцалтгүй тэтгэмж олгосон.  

Ажилтан албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангасан.

 

9.11.19. Төсвийн харилцах болон нэмэлт санхүүжилтийн дансны  баримтыг өдөр тутам боловсруулан  мөнгөн хөрөнгийн хөдөлгөөний журнал хөтөлнө.

2018.01.01-2018.05.31-ны хооронд байгууллагын нэмэлт санхүүжилтын 10020032401 тоот дансанд 21,030,300 төгрөг орж ирснийг  зохих журмын дагуу захирамж тушаалын үндэслэж зарцуулсан.  

 

Санхүү, бүртгэлийн чанар дээшилсэн.

9.11.20. Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээг тогтоосон хугацаанд нь гаргаж Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт хүргүүлэх. Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүрийн 2-ны дотор гаргаж Мэргэжлийн хяналтын  Ерөнхий газарт хүргүүлж ажиллаж байна. Санхүү, бүртгэлийн чанар дээшилсэн.
 

 

9.11.21. Мөнгөн кассын няравын  тайланг хянаж үлдэгдлийг баталгаажуулах

2018 оны 1 дүгээр улиралд 1,000,000 төгрөгний жижиг мөнгөн сангийн санхүүжилт авч тухайн улиралд багтаан тайлан гаргаж тайланг  Нийслэлийн санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлж ажилласан.  

 

Санхүү, бүртгэлийн чанар дээшилсэн.

 

 

9.11.22. ХЧТАТэтгэмжийг бодож, НДХэлтэстэй тооцоо хийж баталгаажуулах

Тайлант хугацаанд нийт 96 хүнд 41,008,394 төгрөгний ХЧТА , 7 хүнд 5,674,335 төгрөгний үйлдвэрлэлийн ослын тэтгэмж тус тус бодож Чингэлтэй дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсээр баталгаажуулж ажилласан. Санхүү, бүртгэлийн чанар дээшилсэн.
9.11.23. Ажилтан албан хаагчдын цалин хөлс шагнал урамшуулалыг тогтоосон хэмжээгээр цаг хугацаанд нь бодож олгох Ажилтан албан хаагчдын 1-5 дугаар сарын цалинг нийт 9 удаа бодож 1,271,339,328 төгрөгийг олгосон.  

Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа хангагдсан.

9.11.24. Хувь хүний орлогын албан татварын тайланг гаргаж татварын байгууллагаар  баталгаажуулах 2018 оны 1 дүгээр улирлын ХХОАТатварын тайланг гаргаж Нийслэлийн татварын газраар баталгаажуулсан. Санхүү, бүртгэлийн чанар дээшилсэн.
 

 

9.11.25. Ажилтан албан хаагчдын эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн бичилтийг сар бүр хийж нийгмийн даатгалын байгууллагаар баталгаажилт хийх

Ажилтан албан хаагчдын  2018 оны 1-5 дугаар сарын эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичилт хийж Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсээр баталгаажуулсан. Мөн нийт ажилчдын эрүүл  мэнд, нийгмийн даатгалын дэвтрийг шинэчилсэн.  

 

 

Байгууллагын хэвийн  үйл ажиллагаа  хангагдсан.

9.11.26. Нийгмийн даатгалын тайланг хугацаанд нь холбогдох байгууллагад гарган өгч, тооцоог хийж үлдэгдлийг баталгаажуулна. Чингэлтэй дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэст 1-5 дугаар сарын нийгмийн даатгалын тайланг хүргүүлж баталгаажуулан тооцоо нийлсэн акт үйлдэж ажилласан.  

Санхүү, бүртгэлийн чанар дээшилсэн.

9.11.27. Ажилтан албан хаагчдын татварын хөнгөлөлтийн цэнхэр дэвтэрийн бичилтийг хийж, цалингийн тодорхойлолт гаргах Нийт 171 ажилтан албан хаагчдын татварын хөнгөлөлтийн дэвтэрт бичилт хийж цалингийн дэлгэрэнгүй тодорхойлолт  тус бүрт нь гаргасан.  

 

Байгууллагын хэвийн  үйл ажиллагаа  хангагдаж, ажилчдын нийгмийн баталгаа хангагдсан.

 

9.11.28. Ажилтан албан хаагчдын хүсэлтийн дагуу харилцагч банкинд хүсэлт гаргаж цалингийн зээл олгуулах

Нийт 139 албан хаагчдад хүсэлтийн дагуу цалингийн зээлийн тодорхойлолт гаргаж харилцагч банкинд хүргүүлсэн. Байгууллагын хэвийн  үйл ажиллагаа  хангагдаж, ажилчдын нийгмийн баталгаа хангагдсан.
9.11.29. Жолооч нарын тооцоог бодож үлдэгдлийг баталгаажуулах. Жолооч нарын тооцооны үлдэгдлийг сар бүрийн 5-ны дотор бодож  нийт  21,288,660 төгрөгний шатахууны тооцоо  нийлж ажилласан.   

Хяналт шалгалт цаг тухай бүрт  түргэн шуурхай хийгдэх боломжийг хангасан.

 

 

9.11.30. Албан хаагчдад шаардлагатай үнэт цаас, эм урвалж, хангамжийн материалыг нягтлан бодогчийн хяналтан дор олгож агуулахын бүртгэл хөтлөх

Албан хаагчдад шаардлагатай үнэт цаас, эм урвалж, хангамжийн материалыг нягтлан бодогчийн хяналтан дор олгож агуулахын бүртгэл хөтлөж сар бүр  бараа материалын үлдэгдлийг баталгаажуулж байна.  

 

 

 

Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа хангагдсан.

 

9.11.31. Касс,үндсэн хөрөнгө, хангамжийн материал, сэлбэг, үнэт цаас, бараа материал, шатахуун, ном, эм урвалжийн тайланг гаргаж хянуулж үлдэгдлийг баталгаажуулах

Касс,үндсэн хөрөнгө, хангамжийн материал, сэлбэг, үнэт цаас, бараа материал, шатахуун, ном, эм урвалжийн тайланг нийт 5 удаа гаргаж  үлдэгдлийг баталгаажуулсан.  

 

Санхүү, бүртгэлийн чанар дээшилсэн.

 

9.11.32. Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардагдах мөнгөн хөрөнгө, үнэт цаас, хэвлэмэл хуудас, бичиг хэрэг, эм урвалж бодис болон бусад материал, шатахуун болон бусад материалаар хангах   

Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардагдах мөнгөн хөрөнгө, үнэт цаас, хэвлэмэл хуудас, бичиг хэрэг, эм урвалж бодис, шатахуун болон бусад материалаар цаг тухай бүрт нь хангаж байна.  

 

 

Байгууллагын хэвийн үйл       ажиллагаа хангагдсан

9.11.33. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг сарын бүрийн 5-ны дотор гаргаж баталгаажуулан www.shilendans.gov.mn  сайтад байршуулан ажиллаж байна. Байгууллагын  төсөв, санхүүгийн ил тод байдал хангагдсан.
9.11.34. Нийслэлийн төсөвт хүү, торгуулийн төлөвлөгөө 1 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэх Хагас жилийн байдлаар Нийслэлийн төсөвт 889,640,710 төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөөний биелэлт 212 хувьтай байна  

Байгууллагын хэвийн үйл       ажиллагаа хангагдсан

9.11.35.  Улсын төсөвт шинжилгээний орлого 300,000,000 төгрөг төвлөрүүлэх Тайлант хугацаанд улсын төсөвт 172,270,700  төгрөг буюу төлөвлөгөөний биелэлт 156,6 хувьтай байна.  

Байгууллагын хэвийн үйл       ажиллагаа хангагдсан

 

9.11.36. 2019  оны дунд хугацааны төсвийн төсөл  боловсруулах

2019 оны төсвийн төсөл 2019-2020 оны төсөөллийг нэгтгэж Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газарт хүргүүлсэн. Төсөв санхүү, бүртгэлийн чанар дээшилсэн.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Орон нутгийн  хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх тоног төхөөрөмжийн тендерийг   100 хувь цахимаар зарлаж, шуурхай зохион байгуулж, гүйцэтгэлд хяналт шалгалт хийсэн байна.

 

Ø  НЗД-ийн 2018.01.23-ны А/60 захирамжаар 100 сая төгрөгний эрх шилжиж

Ø  НМХГ-ын даргын тушаалаар  2018.02.14-ны А/03 тоот Үнэлгээний хороо байгуулагдан

Ø  2018.03.14-ны өдөр “Компьютер болон лабораторийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх” гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерыг 2 багц болгон www.tender.dov.mn–ээр болон өдрийн сонинд зар өгч зарласан.

Ø  2018.04.13-ны өдөр тендерын нээлтийг хийж сонгон шалгаруулалтаар  Багц-1-т, Лабораторийн тоног төхөөрөмж, оношлуур нийлүүлэх компаниар Грийн химистри ХХК-ыг гүйцэтгэгчээр сонгон шалгаруулж гэрээ хийж ажиллаа.

Ø  Багц-2-т оролцогч компаниас гомдол гарч Сангийн яамнаас дахин багц-2-т тендер зарлах шийдвэр ирсэний дагуу дахин тендер зарлан  ажиллаж байна.

Тендерийн талаарх мэдээллийг цаг тухай бүр нь www.tender.dov.mn,  Open.ulaanbaatar.mn сайтуудад байршуулан ажиллаж байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байгууллагын хэвийн үйл         ажиллагаа хангагдсан

2. Газрын нийт албан хаагчдын ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардагдах албан хэрэгцээний материалын судалгааг авч хангалтыг цаг хугацаанд нь хийх Газрын нийт албан хаагчдын ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардагдах хөдөлмөр хамгаалалын хэрэгслийн судалгааг авч тендер шалгаруулалт явуулахад бэлтгэж байна.  

 

Байгууллагын хэвийн үйл         ажиллагаа хангагдсан

3. Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардагдах бичиг хэрэг, эм урвалж бодис болон бусад материалаар хангах    Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардагдах бичиг хэрэг, эм урвалж бодисоор сар бүр хангаж ажиллаж байна.  

 

Байгууллагын хэвийн үйл          ажиллагаа хангагдсан

4. Жолооч нарын ажиллах сарын хуваарийг хийж Тамгын газрын даргаар батлуулж гүйцэтгэлд хяналт тавих, тэдгээрийг удирдлагаар хангах, тээврийн хэрэгслийн шатахуун зарцуулалт болон үлдэгдэлд хяналт тавих Жолооч нарын сарын ажиллах хуваарийг сар бүр хийж Тамгын газрын даргаар батлуулж, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажилласан. 7 хоног бүр шатахууны зарцуулалт болон  үлдэгдэлд хяналт тавьж байна.  

 

Байгууллагын хэвийн үйл         ажиллагаа хангагдсан

5. Байгууллагын тээврийн хэрэгслийн хувийн хэргийн хөтлөлт байнгын хяналт тавих Тайлант хугацаанд 83 нэр төрлийн 4,394,500 төгрөгний сэлбэг, хэрэгсэл худалдан авч тээврийн  хэрэгслийн хувийн  хэргийн хөтлөлтийг сэлбэг худалдан авсан тухай бүр хийж байна.  

 

Байгууллагын хэвийн үйл         ажиллагаа хангагдсан

6. Тээврийн  хэрэгслүүдийн  тосолгоог мэргэжлийн  байгууллагаар  жилд  2  удаа хийлгэх Нийт 2,461,500 төгрөгний  тээврийн хэрэгслийн   зуны тос, тосолгоог Автонэт ХХК-иар газрын 18 автомашинд хийлгэж ажилласан.  

 

Байгууллагын хэвийн үйл         ажиллагаа хангагдсан

7. Тээврийн хэрэгсэлд өдөр тутам үзлэг хийж, сэлбэг хэрэгслийн нормд хяналт тавин шаардлагатай үед байгууллагын техникийн комиссоор дүгнэлт гаргуулан сэлбэг хэрэгслээр хангаж, тээврийн хэрэгслийн бэлэн байдлыг ханган ажиллах 2018 оны 2 дугаар сард нийт 18 автомашиныг тээврийн үзлэг, оношлогоонд хамруулж  83 нэр төрлийн 4,394,500 төгрөгний сэлбэг хэрэгслээр хангасан. Сэлбэг хэрэгслээр хангах тухай бүрт байгууллагын техникийн комиссоор дүгнэлт гаргуулж байна  

 

 

 

Байгууллагын хэвийн үйл         ажиллагаа хангагдсан

8. Байгууллагын техникийн комиссыг ажиллуулан тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын норм дууссан тохиолдолд Төрийн өмчийн хороогоор шийдвэр гаргуулан автомашины парк шинэчлэлтийн асуудлыг хариуцах Байгууллагын техникийн комиссыг автомашины парк шинэчлэлтийн асуудлыг цаг тухай бүрт шийдвэрлэж ажиллаж байна.  

Байгууллагын хэвийн үйл         ажиллагаа хангагдсан

9. Автомашины бүрэн бүтэн байдал, цэвэрлэгээ үйлчилгээг хангуулж  ажиллуулан жолооч нарын ажлын үзүүлэлтийн үнэлгээг гаргаж ажиллах 7 хоног бүр .автомашины бүрэн бүтэн байдал, цэвэрлэгээ үйлчилгээг хангуулж  ажиллуулан жолооч нарын ажлын үзүүлэлтийн үнэлгээг гаргаж байна.  

 

Байгууллагын хэвийн үйл         ажиллагаа хангагдсан

10. Хуваарилагдсан хэлтсүүдэд цагийн хуваарийн дагуу очиж тээврийн үйлчилгээгээр  гомдол чирэгдэлгүй үйлчлэх Чиглэл болон дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсүүдэд сар бүрийн батлагдсан хуваарийн дагуу автомашиныг  өдөр бүр ажилд гаргаж байна.  

 

Байгууллагын хэвийн үйл         ажиллагаа хангагдсан

   

11. Санхүү аж ахуйн холбогдолтой баримт бичгийг стандартын дагуу үдэж хадгаламжийн  нэгж болгож архивт хүлээлгэн өгөх

 

2017 оны Санхүү аж ахуйн холбогдолтой баримт бичгийг стандартын дагуу үдэж хадгаламжийн  нэгж болгож архивт хүлээлгэн өгсөн. Байгууллагын хэвийн үйл         ажиллагаа хангагдсан
 

12. Албан бичиг, өргөдөл гомдлыг шуурхай шийдвэрлэж ажиллах

 

Нийт 30 өргөдөл гомдлыг цаг алдалгүй түргэн шуурхай шийдвэрлэж  46 албан бичгийг боловсруулсан.  

Байгууллагын хэвийн үйл         ажиллагаа хангагдсан

   

 

13. МУ-н төрийн албаны тухай хууль болон газрын дотоод журмын дагуу ажилтан албан хаагчдад газрын даргын тушаалаар бодсон тэтгэвэр, тэтгэмж, шагнал урамшуулал, томилолтын судалгааг гаргах

Тайлант хугацаанд өндөр настаны тэтгэвэрт гарсан албан хаагч байхгүй тул тэтгэмжийн зардал гараагүй байна. 2019 оны төсвийн төсөл 2019-2020 оны төсвийн төсөөлөлд тэтгэвэр, тэтгэмж  албан томилолтын судалгааг гаргаж Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газарт хүргүүлсэн. Байгууллагын хэвийн үйл         ажиллагаа хангагдсан
  14. Хэлтэсүүдийн ДАХМ-нд олгосон хэвлэмэл хуудасны зарцуулалтын тайланг хүлээн авч,шинээр олгох ажлыг хийж хэвшүүлэх Хэлтэсүүдийн ДАХМ-нд олгосон хэвлэмэл хуудасны зарцуулалтын тайланг хүлээн авч,шинээр олгох ажлыг тогтмол хийж байна.  

Байгууллагын хэвийн үйл         ажиллагаа хангагдсан

  15. Хэлтсийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, тайлан нэгтгэн боловсруулах Хэлтсийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, тайланг 7 хоног, сар, улирлаар нэгтгэсэн. Байгууллагын хэвийн үйл         ажиллагаа хангагдсан
   

16. Хэлтсийн шуурхайн биелэлт гаргах

Хэлтсийн шуурхайн биелэлтийг цаг тухай бүрт гаргаж Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн даргаар хянуулсан.  

Байгууллагын хэвийн үйл         ажиллагаа хангагдсан

  17. Нийслэлийн засаг даргын нийгэм эдийн засгийн зорилтын биелэлт, мөрийн хөтөлбөрийн биелэлт гаргах Нийслэлийн засаг даргын нийгэм эдийн засгийн зорилтын биелэлт, мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтийг тухай бүр гаргаж Эрсдлийн удирдлага төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн.  

 

Байгууллагын хэвийн үйл         ажиллагаа хангагдсан

   

18. Газрын даргын 14 хоногийн шуурхайн биелэлт гаргах

Газрын даргын 14 хоногийн шуурхайн биелэлтийг тухай бүр гаргаж Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэст гаргаж өгсөн.  

Байгууллагын хэвийн үйл         ажиллагаа хангагдсан

   

19. Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн биелэлт

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн биелэлтийг цаг тухай бүрт гаргаж  Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэст хүргүүлсэн.  

Байгууллагын хэвийн үйл         ажиллагаа хангагдсан

  20. Ёс зүй, сахилга хариуцлагийг дээшлүүлэн, ажлын байрны цаг ашиглалтыг сайжруулж, цаг баримтлан ажиллах Ёс зүй, сахилга хариуцлагийг дээшлүүлэн, ажлын байрны цаг ашиглалтыг сайжруулж, цаг баримтлаж байна.  

Байгууллагын хэвийн үйл         ажиллагаа хангагдсан

  21. Төсвийн тухай хууль, нягтлан бодох бүртгэлийн хууль, татварын тухай хууль,зөрчлийн тухай хууль, төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль,авилгын эсрэг хуулийг тус тус судлаж ажиллах. Төсвийн тухай хууль, нягтлан бодох бүртгэлийн хууль, татварын тухай хууль,зөрчлийн тухай хууль, төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль,авилгын эсрэг хуулийг тус тус судлаж ажиллаж байна.  

 

 

Мэдлэг чадвар сайжирсан.

   

 

22. Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

2018 оны авилгатай тэмцэх төлөвлөгөөний дагуу хууль, эрх зүйн хэлтэст төлөвлөгөөний биелэлтийг гаргаж хүргүүлсэн.

Мөн АТГазраас зохион байгуулсан сургалтанд нийт нягтлан бодогч, нярав нар хамрагдсан.

 

 

 

Байгууллагын хэвийн үйл         ажиллагаа хангагдаж, мэдлэг чадвар дээшилсэн.

  23. 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гаргах 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гаргаж Газрын даргаар батлуулсан. Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа хангагдсан.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх, хамт олны дунд зохион байгуулж буй арга хэмжээнд идэвхтэй оролцох

 

 

 

Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлтийг цаг тухай бүрт биелүүлж ажилласан.

2018  оны  2 дугаар сарын 22 ,23-ны өдөр Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас нийт нягтлан бодогч нарт зориулсан сургалтанд  8 хүн,

            2018 оны 4 дүгээр сарын 11,12,13-ны өдрүүдэд Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулсан “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ” худалдан авах хуулийн А3 сертификат олгох сургалтанд 2 хүн,

             2018 оны  4 дүгээр сарын 30-ны өдөр Авилгатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагааны сургалтанд 2 хүн,

             2018 оны 5 дугаар сарын  11-ны өдөр “Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар”-аас “Санхүүгийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх” сэдэвт сургалтанд 4 хүн,

            2018 оны 5 дугаар сарын 24-ны өдөр  Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/333 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн худалдан авах ажиллагааны тайланг Сангийн сайдын 363 дугаар тушаалаар батлагдсан Төлөвлөх, тайлагнах журам, маягтад нийцүүлэн боловсруулах, дата файл хөтлөх аргачлалтын талаар “Нийслэлийн худалдан авах ажиллагаа”-ны сургалтанд 2 хүн  тус тус хамрагдсан.

            2018 оны 5 дугаар сарын 04-ны өдөр шинээр ажилд орсон нийт 15 улсын байцаагч  нарт  Шатахууны тооцоо хэрхэн хийх сэдэвт сургалт,  2018 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн замын цагдаагийн газраас нийт  15 жолооч нарт  Зөрчлийн тухай хуульсэдэвт сургалт тус тус хийсэн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа хангагдсан.

   

 

 

  25.Тайлан мэдээ, судалгаа гаргах

Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газар, Нийслэлийн аудитын газар, Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт тус тус холбогдох судалгааг гаргаж хүргүүлсэн.  

 

Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа хангагдсан.