ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧ ТА “ЗӨВЛӨМЖ”

ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧ ТА ДӨРВӨӨС ДООШГҮЙ ХААЛГАТАЙ БАЙХ, ТЕХНОЛОГИЙН УРСГАЛ ОГТЛОЛЦОХГҮЙ НЭГ ЧИГЛЭЛД БАЙХААР БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖАА БАРИХДАА МАЛ ЭМНЭЛЭГ, АРИУН ЦЭВЭР, ХАЛДВАР ХАМГААЛАЛЫГ ХАНГАХ ЁСТОЙ.