БАРИЛГА, ДЭД БҮТЦИЙН ЧИГЛЭЛИЙН ТЕХНИК, ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГУУЛАХ ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Барилга, дэд бүтцийн чиглэлийн 2018 оны ажил эхэлж байгаатай холбогдуулан аж ахуйн нэгж, байгуулагуудад техникийн болон, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах, холбогдох хууль, стандарт, тушаал шийдвэр, норм, дүрмийн талаар зөвөлгөө авах, мэргэжлийн туслалцаа үзуулэх замаар эрсдэл ээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах зорилготойгоор зөвлөн туслах үйлчилгээ зохион байгууллаа.