ХУУЛЬ ХЯНАЛТ, ШҮҮХИЙН БАЙГУУЛЛАГААР ШИЙДВЭРЛЭГДЭЖ БАЙГАА ХЭРЭГ МАРГААНЫ СУДАЛГАА

ШҮҮХИЙН БАЙГУУЛЛАГААР ШИЙДВЭРЛЭГДЭЖ БАЙГАА

ХЭРЭГ МАРГААНЫ СУДАЛГАА

/Шийдвэрлэгдсэн байдлаар/

 

ШҮҮХИЙН БАЙГУУЛЛАГААР ШИЙДВЭРЛЭГДЭЖ БАЙГАА

ХЭРЭГ МАРГААНЫ СУДАЛГАА

/Нэхэмжлэлийн агуулгаар/