УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Мэргэжлийн Хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 01/101 тоот удирдамжийн дагуу Баянзүрх эмнэлэгт урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж, цацрагтай ажиллагчийн нэмэгдэл шарлага авсан шалтгаан нөхцөлийг тодруулахаар ажлын байран дахь холбогдох цацрагийн холбогдох хэмжилтийг хийж гүйцэтгэлээ.