ХЭЛТСИЙН ДАРГА Б.БАТ-ЭРДЭНЭ

ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

 •  Байгууллагын гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, ажлын үр дүн үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилан хүргэх, үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага зохицуулалтаар хангаж, хэлтсийн зорилт, чиг үүрэг, бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн  төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах;
 • Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын болон Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын цаг үеийн дотоод ажил үйлчилгээг зохион байгуулах;
 • Хэлтсийн төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний биелэлт, цаг үеийн чанартай мэдээ тайлан, өдөр тутмын ажлыг зохион байгуулах ;
 • Удирдлагуудыг цаг үеийн шаардлагатай мэдээ мэдээллээр хангах;
 • Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас хэрэгжүүлж буй бодлого, үйл ажиллагаа, хяналт шалгалтын үр дүнг олон нийтэд сурталчилан хүргэх ажлыг зохион байгуулах;
 • Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын талаар олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гарч буй мэдээ мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, удирдлагыг мэдээллээр хангах;
 • НМХГ-ын цахим хуудсыг шинэчлэн хөгжүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллах;
 • Мэдээ мэдээлэл, сурталчилгаа, сэрэмжлүүлэг болон бусад мэдээллийг цахим хуудсанд тогтмол байршуулж, олон нийтэд хүргэх;
 • Гадаадын байгууллагатай хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээр, санамж бичиг байгуулах ажлын зохион байгуулах;
 • Гадаадын олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрт улсын байцаагчдыг хамруулах;
 • Ажилтан албан хаагчдыг гадаадын сургалт семинарт хамруулж, хурал зөвлөгөөнд оролцуулах, тайлан авах, үр дүнг тооцох;
 • Байгууллага, аж ахуй нэгж иргэдэд зориулсан сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө гаргаж батлуулах, биелэлтийг хангуулах;
 • Төрийн албаны шинэтгэлийн дунд хугацааны стратеги, хөтөлбөрийн хүрээнд Мэргэжлийн хяналтын төв байгууллагаас батлан гаргасан сургалтын бодлого, хөтөлбөрт нийцүүлэн ажилтнуудын чадавхийг сайжруулах ажлыг  зохион байгуулж хэрэгжүүлэх;
 • Байгууллагаас гаргаж байгаа гарын авлага, зөвлөмжийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, Ажилтан албан хаагчдад зориулсан Мэдээллийн цаг хөтөлбөх гаргаж зохион байгуулах ;

ХОЛБОО БАРИХ УТАСНЫ ДУГААР

 


 

Овог нэр

 

Албан тушаал

 

Харилцах утас

1. Б.Бат-эрдэнэ Хэлтсийн дарга 80860009
2. Д.Дариймаа Хэлтсийн ахлах, Хэвлэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн 91887887
3. Г.Булган Вэб хариуцсан ажилтан 88105008
4. Б.Номин Сургалт хариуцсан мэргэжилтэн  99081496
5. Т.Хулан  Гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн  98108448
6. Б.Энхжин  Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн   88000098