ГАЗРЫН ДАРГЫН 2016 ОНЫ ТУШААЛ

Д/Д Тушаалын товъёог Дугаар Он сар өдөр  
1 Манлайлал аян өрнүүлэх тухай А/01 2016.01.05 Нээх
2 Лабораторийн шинжилгээний сорилтын дүнгийн хуудас батлах тухай А/02 2016.01.19 Нээх
3 Сар шинийн баяраар хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай А/03 2016.01.29 Нээх
4 Хөрөнгө бүртгэх тухай А/04 2016.02.02 Нээх
5 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/05 2016.02.05 Нээх
6 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/06 2016.02.17 Нээх
7 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/07 2016.02.29 Нээх
8 Малын гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор автотээврийн шалган нэвтрүүлэх товчоодын ариутгал халдваргүйжүүлэлтэд  хяналт тавьж ажилласан улсын /ахлах/ байцаагчдад хоолны мөнгө олгох тухай А/08 2016.03.25 Нээх
9 Малын гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ажилд хяналт тавьсан улсын /ахлах/ байцаагчдад шаардагдах зардлыг гаргах тухай А/9 2016.03.29 Нээх
10 Эрх олгох тухай А/10 2016.04.01 Нээх
11 Эд аж ахуйн тооллого явуулах тухай А/11 2016.04.18 Нээх
12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/12 2016.04.20 Нээх
13 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/13 2016.05.30 Нээх
14 Хөрөнгө гаргах тухай А/14 2016.05.31 Нээх
15 Хөрөнгө данснаас хасах тухай А/15 2016.06.13 Нээх
16 Үнэт цаасыг хүчингүй болгох тухай А/16 2016.06.13 Нээх
17 Байгууллагын өмч хамгаалах зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай А/17 2016.07.22 Нээх
18 Техникийн коммисын гишүүдийг шинэчлэн батлах тухай А/18 2016.07.22 Нээх
19 Хөрөнгө данснаас хасах тухай А/19 2016.07.25 Нээх
20 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/20 2016.07.27 Нээх
21 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/21 2016.07.27 Нээх
22 Хүн малын гоц халдварт өвчин , тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар тавих хяналтын шалгалтыг эрчимжүүлэх тухай А/22 2016.07.29 Нээх
23 Хөрөнгө гаргах тухай А/23 2016.08.23 Нээх
24 Баримт бичгийн эргэлт, түүнд тавих хяналтыг зохион байгуулах журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай А/24 2016.08.24 Нээх
25 Хөрөнгө гаргах тухай А/25 2016.09.01 Нээх
26 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/26 2016.09.05 Нээх
27 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/27 2016.09.05 Нээх
28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/28 2016.09.05 Нээх
29 Малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хөдөлгөөнт эргүүлээр хяналт тавих улсын /ахлах/ байцаагчдад шаардагдах зардлыг гаргах тухай А/29 2016.09.06 Нээх
30 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/30 2016.09.14 Нээх
31 Эрх олгох тухай А/31 2016.09.15 Нээх
32 Чиглэлийн хэлтсүүдийг хариуцуулах тухай А/32 2016.09.16 Нээх
33 Дүүрэг дэх мэргэжлийн хяналтын хэлтсүүдийг хариуцуулах тухай А/33 2016.09.20 Нээх
34 Байгууллагын өмч хамгаалах зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай А/34 2016.09.22 Нээх
35 Техникийн комиссын гишүүдийг шинэчлэн батлах тухай А/35 2016.09.22 Нээх
36 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/36 2016.09.26 Нээх
37 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/37 2016.09.28 Нээх
38 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/38 2016.10.03 Нээх
39 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/39 2016.10.05 Нээх
40 Эд аж ахуйн тооллого явуулах тухай А/40 2016.10.10 Нээх
41 Хөрөнгө бүртгэх тухай А/41 2016.10.11 Нээх
42 Ажил үүргийн хуваарь батлах тухай А/42 2016.10.12 Нээх
43 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/43 2016.10.17 Нээх
44 Тэмцээн зохион байгуулах тухай А/44 2016.10.27 Нээх
45 Хөрөнгө гаргах тухай А/45 2016.10.27 Нээх
46 Шагнаж урамшуулах тухай А/46 2016.10.27 Нээх
47 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/47 2016.11.03 Нээх
48 Малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлж, вакцинжуулахтай холбоотой хөдөлгөөнт эргүүлээр хяналт тавих мал эмнэлгийн хяналтын улсын /ахлах/ байцаагчдад шаардагдах зардлыг гаргах тухай А/48 2016.11.03 Нээх
49 Шагнаж урамшуулах тухай А/49 2016.11.04 Нээх
50 Шинэ жилийн баярыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/50 2016.11.07 Нээх
51 Ажил үүргийн хуваарь шинэчлэн батлах тухай А/51 2016.11.10 Нээх
52 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/52 2016.11.15 Нээх
53 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/53 2016.11.15 Нээх
54 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/54 2016.11.16 Нээх
55 Хөрөнгө бүртгэх тухай А/55 2016.12.01 Нээх
56 Тушаал хүчингүй болгох тухай А/56 2016.12.08 Нээх
57 Эрх олгох тухай А/57 2016.12.11 Нээх
58 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай А/58 2016.12.13 Нээх
59 Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай А/59 2016.12.15 Нээх
60 Захиргааны журмаар хураагдсан эд зүйлийг устгах Устгалын коммиссыг байгуулах тухай  А/60 2016.12.19 Нээх
61 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/61 2016.12.20 Нээх
62 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/62 2016.12.22 Нээх
63 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/63 2016.12.23 Нээх
64 Хөрөнгө данснаас хасах тухай А/64 2016.12.26 Нээх