СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

“Түргэн гэмтэж муудах хүнсний бүтээгдэхүүний шошгололт, хадгалалтын горим” сэдэвт салбарын сургалтыг 2018 онд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдах 30 аж ахуйн нэгжид зохион байгуулж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *